Salgsbetingelser

TILBUD
Et tilbud er ikke bindende dersom det ikke aksepteres innen fristen som er i tilbudet.

LEVERINGSTID
Leveringstid av spesialproduserte profiler og dimensjoner avtales i hvert enkelt tilfelle.

ANSVARSBEGRENSNINGER
Reklamasjoner uansett årsak skal meddeles skriftlig og senest innen 8 dager etter at varene er mottatt.
Erstatningskrav begrenses oppad til verdi av vareleveransen

REKLAMASJON
Ved mottak av varen har kjøper plikt til å kontrollere, og eventuell reklamasjon må skje straks.
Reklamasjon for kvalitetsavvik skal fremsettes straks feilen er eller burde være oppdaget.
Reklamasjon fremsatt senere enn 1 år fra varens mottak aksepteres ikke.
Transportskader skal anmerkes på fraktbrev ved varemottak.
Varer som er tatt i bruk erstattes ikke.

BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser etter avtale gjort med hver enkelt kunde.

RETUR
Retur må avtales på forhånd. Returfrakt belastes kjøper.
Spesialbestilte og spesialproduserte varer tas ikke i retur.